Nasze życie we wsi Dusznica na pograniczu polsko-litewskim Our life in the village of Dusznica on the Polish-Lithuanian borderland
web stats stat24
Blog > Komentarze do wpisu

Stara grodzieńska kraina/Old Grodno Country

Garść ujęć z wczorajszej wyprawy: Augustów - Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Jaczno - Nowy Dwór - Sieruciowce - Chorużowce - Siółko- Kurianka - Augustów.

A handful of images from yesterday's trip: Augustów - Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Jaczno - Nowy Dwór - Sieruciowce - Chorużowce - Siółko- Kurianka - Augustów.

Jedziemy z Pedro Czackisem z Buenos Aires, który poszukuje swoich korzeni.
We go with Pedro Czackis from Buenos Aires, who is searching for his family roots.

Oto nasz trop, notatka uczyniona przez matkę Pedra, Leję Piwowarską z domu Redak/Here's our hint, a note made by Pedro's mother, Leja Piwowarska nee Redak:


Kraina zaiste zdumiewająca - tu czas się zatrzymał! W porównaniu z nią nasze okolice to awangarda nowoczesności - tam pachnie jeszcze XIX wiekiem...

A genuinely amazing country - as if frozen in time! Compared with it, our area is like the avantgarde of modernity - there, it still smells of the 19th century!

Najbardziej klimatyczne miejsce to Nowy Dwór - malutkie miasteczko położone zaledwie kilkanaście kilometrów od Grodna, które pozostaje głównym punktem odniesienia dla mieszkańców mimo, iż od blisku 70 lat leży za granicą!

The most atmospheric place is Nowy Dwór - a tiny town located just a dozen kilometres from Grodno, which remains the central reference point for the residents, despite the fact that it has been abroad for almost 70 years!

Panuje tutaj nastrój iście kresowy - melancholijny spokój, poczucie bycia na "końcu świata", śpiewna mowa autochtonów, specyficzna architektura (szczególnie model domu mieszkalnego połączonego z chlewem/oborą), współobecność kościoła i cerkwi...

The mood here is truly that of the 'borderland' - melancholic quietness, the sense of being 'at the end of the world', the locals' melodic accent, the characteristic architecture (especially the model of the house connected with the pigsty/cowshed), the coexistence of the Catholic and Orthodox churches...

Na drodze Augustów-Lipsk/On the Augustów-Lipsk road:


Kościół w Różanymstoku widoczny z oddali/The church in Różanystok visible from afar:


A naprzeciwko cerkiew w Jacznie/And vis-a-vis the Orthodox church in Jaczno:Nowy Dwór:

"Czy mogę pani zrobić zdjęcie?"/'Can I take a photo of you?'

"Spod Sejn? Nie znam, bo ja nigdy nigdzie z Nowego Dworu nie wyjeżdżałam."/'From near Sejny? I wouldn't know because I've never left Nowy Dwór in my life.'
G. Rąkowski, Polska egzotyczna, s. 168:

W XIX w. ludność Nowego Dworu szybko się powiększała, przede wszystkim na skutek wzrostu liczby Żydów. W 1886 r. miasteczko miało 1452 mieszkańców, w tym 897 Żydów. Były tu wówczas 202 domy, kościół, cerkiew i dwie bożnice. Nowy Dwór nie rozwinął się jednak w duże miasto, był zawsze ośrodkiem lokalnym. Mieszkańcy trudnili się głównie rolnictwem, dopiero w drugiej kolejności handlem i rzemiosłem. Do rozwoju miasteczka nie przyczyniła się nawet budowa linii kolejowej z Grodna do Augustowa - choć tory przebiegły tuż obok miejscowości, stację kolejową zlokalizowano w odległości kilku kilometrów. Przed I wojną światową i w okresie międzywojennym Nowy Dwór słynął jedynie z targów na konie i bydło.

W 1921 roku miejscowość liczyła 237 domów i 1222 mieszkańców, mimo to w 1934 roku utraciła prawa miejskie. Podczas okupacji Niemcy wysiedlili całą ludność żydowską do getta w Suchowoli, pozostawiając na miejscu tylko 100 mężczyzn. Przez ponad rok więziono ich w prowizorycznym obozie pracy, w drewnianym budynku synagogi na rynku. Jesienią 1942 r. popędzono więźniów pieszo do Grodna razem z Żydami z getta w Suchowoli.


niedziela, 02 września 2007, marslaur

Polecane wpisy

Komentarze
Gość: ewawiktoria1|@o2.pl, *.dynamic.chello.pl
2011/12/28 23:57:39
To jest tzw. "CZARNY KRZYŻ" na skrzyzowaniu drog Koniuszki-Sieruciowce i Dubaśno- Choruzowce